Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
vybavené laboratoře

LABORATOŘ

Diagnostický korozní přístroj Liebisch S 1000 M-TR


Solná komora, která slouží k ověření životnosti a kvality úprav výrobků, které je mají uchránit před korozí. V této komoře je možné hodnotit antikorozní (povrchové) úpravy a kvalitu různých organických nátěrů. Objem testovací komory je 1000 l, držák vzorků je možné zatížit maximálně 100 kg. Měření odpovídá normě ČSN EN ISO 9227. 100 h testování = 10 let reálné používání, 1000 h = 50 let.

 

Protokol o zkoušce obsahuje následující informace:

Odkaz na normu
Informace o použité soli
Popis zkoušeného vzorku a přípravy vzorku
Popis zkoušky - doba trvání, umístění vzorků, zkušební teplota, intervaly kontroly atd.
Hodnocení poškození povlaků dle ISO 4540
Fotografie vzorků po zkoušce
Atd.

 

Aquatrac - 3E    


Tento přístroj je určen k měření obsahu vlhkosti v zrnitých pevných látkách (granulátech). NENÍ možné zde testovat explozivní materiály! 

Váha vzorku: od 0,1 g
Objem vzorku: max 130 cm³
Čas měření: 10-60 minut - záleží na měřeném materiálu
Protokol o zkoušce obsahuje tyto informace:
Zda je obsah vlhkosti v granulátu v mezích či nikoliv.
Graf
Naměřené hodnoty
Délku trvání testu
Počet měření

 

LMI 5000 - Kapilární plastometr    


Tento plastometr je konstruován dle normy ČSN EN ISO 1133 a slouží k měření indexu toku taveniny. Na přístroji lze vyhodnotit následující charakteristiky:
•    Hmotnostní index toku taveniny MFR (Melt Flow Rate) [g/10 min] - Tento index je charakterizovaný jako hmotnost polymeru v gramech vytlačených za 10 minut s tím, že jsou pevně stanoveny následující podmínky měření: teplota, tlak, rozměr komory a rozměr trysky.
•    Objemový index taveniny MVR (Melt Volume Rate) [cm³/10 min] - je to objem taveniny v cm³ vytlačené za 10 minut při pevně stanovených podmínkách viz MFR.    
•    Tavná hustota polymeru [g/cm³] - jedná se o hustotu taveniny (materiálu) při teplotě zpracování, která se výrazně liší od hustoty materiálu v pevném skupenství při pokojové teplotě. Tento údaj poskytne parametr chování daného materiálu.     
    

Některé materiály je potřeba před měřením vysušit - např.: PVC, PMMA, PA6, PA66, PA 11, PA 12, POM, PET, PBT, PC    
Nenavlhavé materiály jsou např.: PE-LD, PE-HD, PE-LLD, PP, PS    
Vyhovuje normám: ASTM D1238, D3364, BS2782, DIN 53735, JIS K7210, ISO 1133, ISO 1133-1, ISO 1133-2    
Provozní teplota je do 500 °C a teplotní přesnost je ±0,1 °C.    
Čas měření: záleží na materiálu a na počtu požadovaných vzorků    

Protokol o zkoušce obsahuje tyto informace:
Délku a průměr trysky, název zkušební metody, dobu předehřevu, počet odřezků a počet praporků, nastavenou teplotu, hmotnost závaží, čas odřezku a délku praporku, výsledky měření MFR, MVR, tavnou hustotu

 

 

Ruční spektrometr Rigaku


Tento přístroj se využívá k identifikaci širokého rozsahu látek pomocí Ramanovy spektroskopie (knihovna přístroje obsahuje na 12 000 druhů látek). Výhodou přístroje je poskytnutí rychlé analýzy a výsledků, a to bez nutnosti přípravy vzorků.  Analýza vzorků je navíc nedestruktivní a je možné identifikovat neznámé látky, jako jsou například výbušniny, drogy, chemické bojové látky, složení plastů atd.            Ovšem JE ZAKÁZÁNO skenovat tmavé nebo černé materiály, dále NELZE testovat potenciálně tepelně reaktivní materiály.
 

Protokol o zkoušce obsahuje tyto informace:
Látkové složení
Barevný graf s detekovaným spektrem a spektrem z knihovny
Fotografie zkoumaného materiálu
Možno přidat titulek, poznámku…

 

 

Komora Memmert UF30

Horkovzdušnou komoru lze využít pro analýzu poruch materiálů, jako jsou například plasty a kovy. Poruchou může být myšlena deformace, změna barvy, nepříjemný zápach nebo nežádoucí vzhled povrchu. Objem komory je 32 litrů rošt je možné zatížit maximálně 20 kilogramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušárna Memmert UF450

Horkovzdušnou komoru lze využít pro analýzu poruch materiálů, jako jsou například plasty a kovy. Poruchou může být myšlena deformace, změna barvy, nepříjemný zápach nebo nežádoucí vzhled povrchu. Objem komory je 449 litrů rošt je možné zatížit maximálně 30 kilogramy.

 

 

 

 

 

 

Tavný vzorkovací lis TVL 2000

Tavný lis je využíván k vizuální detekci nežádoucích příměsí v plastových regranulátech, vločkách, drtích, zbytcích z plastové výroby atd. Tento stroj obsahuje lisovací jednotku, která vyvine tlak až 10 barů. Tato lisovací jednotka je tvořena dvěma vyhřívanými ocelovými hladce broušenými deskami.
Po dosažení nastavené teploty se mezi lisovací desky nasype testovaný materiál a pomocí přítlačného kola se slisuje do placky o síle 0,5 mm ± 0,1 mm. Poté se vizuálně zkoumá, zda vzorek obsahuje nějaké nežádoucí příměsi.

Protokol obsahuje následující informace:
Teplotu desek    
Množství vzorku v gramech použitých pro výrobu jednoho testovacího vzorku.        
Vizuální kontrolu, písemné zhodnocení
Slisovaný vzorek / Fotografie vzorku    

 

 

Q-SUN Xenonová komora Xe-3

Sluneční paprsky, voda a střídání teplot nepříznivě působí nejen na umělé, ale i na přírodní materiály. Poškození se může projevit ale až po několika letech používání. Proto byly navrženy stroje, které toto několikaroční používání výrobků v nepříznivých povětrnostních podmínkách dokáží simulovat během několika desítek až stovek hodin. Xenonová komora slouží k simulaci působení nepříznivých venkovních povětrnostních podmínek na materiál. Je zde možné testovat plasty, kovy, dřevo, textilie, asfaltové materiály, různé nátěry, léčiva, gumy, pryže, obaly a spoustu dalších. Xenonové lampy simulují sluneční svit (režim světlo), režim sprcha simuluje déšť, který může probíhat jak při režimu světlo, tak při režimu tma (simulující noc). Délky cyklů je možné libovolně nastavovat i určovat jejich pořadí, zároveň je možné nastavit teplotu a relativní vlhkost uvnitř komory, která se během měření udržuje. K této testovací komoře jsou i různé typy filtrů, které simulují jak přímý sluneční svit, tak sluneční paprsky procházející skrz okno.
 

Obecně se říká, že 100h testování v přístroji simuluje 10 let reálného používání výrobku.
Běžně měříme dle následujících norem: ČSN EN ISO 4892-1 a 2
Čas měření: dle domluvy obou stran
Protokol obsahuje následující informace:
Výstup přes PC
Graf průběhu zkoušky
Naměřené hodnoty
Fotografie vzorků před a po testu

 

Q-UV/SPRAY LU-8047-TM

Tento přístroj se využívá k simulaci škodlivého působení povětrnostních podmínek na materiál.
Povětrnostní vlivy dokáží během několika měsíců či let poškodit výrobky a přístroj Q-UV/SPRAY dokáže během dnů či týdnů toto měsíční či roční působení nepříznivých podmínek nasimulovat.


UV lampy simulují sluneční svit, rosa je simulována pomocí kondenzačního a déšť pomocí postřikovacího systému. Během expozice mohou být zkoušené materiály střídavě ozařovány UV lampami, vystavovány kondenzaci vodní páry nebo sprchování. Lze simulovat také zvětrávání materiálu.
100 hodin testování odpovídá zhruba 10 letům reálného používání.

 

Je zde možné testovat barvy, nátěry, lepidla, plasty, kovy, textilie, střešní krytiny, dřevo atd.
Vzorky, které jsou vkládány do přístroje jsou většinou ploché, ale je možné zde připevnit i trojrozměrné výrobky.
 

V přístroji je také možné použít různé typy UV lamp, které simulují různé podmínky.

Typy lamp:
•    UVA 340: nejlepší možná simulace slunečního svitu (vlnová délka 365-295 nm) - špičková emise je při 340 nm
•    UVA 351: tato lampa simuluje UV část slunečního světla filtrovanou přes okenní sklo.
•    QFS-40: lampy pro některé automobilní testovací metody
•    UVB-313 EL: pro rychlejší testy -> nižší výdrž lampy, vyšší cena měření
•    Chladné bílé: tyto lampy simulují osvětlení v komerčním, maloobchodním a kancelářském prostředí


Standardně provádíme měření dle normy ČSN EN ISO 4892-3
Dále je možné provádět měření dle různých standardů ASTM atd.
Běžně se dá do přístroje připevnit 48 vzorků o velikosti 75×150 mm
Pro připevnění 3D vzorků je potřeba použít různé speciální montážní boxy
Čas měření: dle domluvy obou stran

 

Spektrometr Q4 Tasman


Tento jiskrový opticko-emisní spektrometr slouží k analýze chemického složení výhradně kovových pevných vzorků. Jeho výhoda je, že je vysoce přesný a může sloužit pro vstupní či výstupní kontrolu materiálů- Zdroj jiskření může mít frekvenci až 1000 Hz        
K dispozici jsou programy pro 10 materiálových bází: Fe, Al, Cu, Ni, Co, Pb, Sn, Zn, Mg a Ti      
        

Požadavky na vzorky:
vzorek musí být:
•    Velice kvalitní a musí být reprezentativním zástupcem analyzovaného materiálu.
•    Tuhý a nesmí být porézní. Ve vzorku se nesmí vyskytovat bubliny, trhliny, praskliny, nečistoty aj.
•    V celém svém objemu homogenní a nesmí docházet k segregaci jednotlivých prvků.
•    Povrch vzorku musí být rovný, dokonale čistý, suchý a nezoxidovaný.
•    Tloušťka vzorku musí být minimálně 5 mm, rozměry minimálně 25×25 mm a uchytit lze vzorek s výškou maximálně 120 mm.

 

 

Vodní lázeň Wisd WB 22

Tato vodní lázeň má digitální regulační jednotku.
Vana i víko jsou z nerezové oceli.
Teplotní rozsah je +5 °C až +100 °C
Objem je 22 litrů
Časovač je možné nastavit od 0 do 99 hod a 59 minut
Vnitřní rozměry (vך×h) [mm]: 150×500×295


Protokol o zkoušce obsahuje následující informace:
Popis a fotografie vzorků před testováním    
Popis a fotografie vzorků po testování    

 

 

Binder MKF 240

Binder je teplotní testovací klimatická komora pro testování průmyslových materiálů a okolních podmínek. Slouží tedy pro přesné a reprodukovatelné simulování různých klimatických podmínek. V tomto přístroji je možné výrobky ochlazovat i zahřívat. Je zde možné provádět test stárnutí a stresový test. Výrobky je také možné během testování zvlhčovat, ale pouze při teplotách +10 °C až + 95 °C.


UPOZORNĚNÍ! Žádná komponenta testovaného vzorku nesmí tvořit ve směsi se vzduchem výbušnou směs.         
Objem komory je 228 litrů    
Zatížení roštu je maximálně 30 kg    
Maximální povolené zatížení komory je 70 kg    


Teplotní rozsah:
•    bez vlhkosti od -40 °C do +180 °C
•    s vlhkostí od +10 °C do +95 °C
Rozsah RH: 10-98 %


Protokol o zkoušce obsahuje tyto informace:
Popis zkoušeného materiálu nebo výrobku.    
Počet zkoušených vzorků reprezentujících každý materiál nebo výrobek    
Dobu trvání zkoušky a výsledky všech kontrol v průběhu zkoušky    
Nastavenou teplotu
Vlhkost v komoře (je-li požadována)    
Atd.

 

Kontrolní tlaková měřicí stolice

     
Zátěžová pevnostní zkouška prováděná pomocí tlakové stolice.    Tento přístroj se zde využívá pro testování litinových a plastových poklopů. Maximální zatížení dle kalibrace je 500 kN.         
Protokol o zkoušce obsahuje graf a naměřené hodnoty.    
 

 
Kontrolní měřicí stolice – krut

Tato měřicí stolice se využívá pro zkoušení kovových profilů a tyčí na krut. Rozsah přístroje je 900 Nm vlevo a -900 Nm vpravo.
Protokol o zkoušce obsahuje graf a naměřené hodnoty.
 

 

 

Vysokotlaké zkušební zařízení

Vysokotlaké zkušební zařízení je určeno zejména pro testování armatur, nebo jiných výrobků pro vodu či plyn. Zkušebním médiem je voda, vstupní tlak je v rozsahu 1-8 bar a výstupní tlak je možné nastavit od 5 do 600 barů s přesností 0,15 % z rozsahu. Je možné provádět také cyklické zkoušky.

 

Cyklické testování slouží k testování životnosti výrobků při provozním zatížení. Testovaný vzorek je zatěžován tak, aby průběh testu co nejvíce simuloval provozní podmínky provozu, nebo je test prováděn v souladu s interními předpisy, či v souladu s předepsanou normou výrobku (např. EN 12842). Můžou se zde například testovat plastové trubky na pitnou vodu. Zkoušený vzorek se připevní na zkušební zařízeni a je zatěžován 0-25 bary po 26 000 cyklů a sleduje se, zda dojde k destrukci vzorku, či nikoliv.

 

 

 

 

Ultrazvukový defektoskop DIO 1000


Defektoskop se využívá pro zjišťování závad (mechanických) v materiálech.         
Splňuje podmínky pro zkoušky dle normy ČSN EN 12 608-1.         


Je možné ho využít:        
•    V letectví a kosmonautice - pro zkoušení kompozitů
•    Výroba oceli - při výrobě velkých odlitků, válcované oceli za tepla i za studena
•    Strojírenství - k hodnocení svárů a spojů
•    Železnice - k hodnocení traťových uzlů z manganové oceli, kol, os
•    Energetika - austenitické sváry, hnací hřídele
•    Inspekce potrubí - hodnocení svárů a spojů
•    Defektoskopie a dimenzování
Protokol o zkoušce obsahuje graf a naměřené hodnoty.    

 

 

3D scanner

3D scanner zajišťuje rychlé získání digitální podoby nejrůznějších objektů (strojních součástí, dílů atd.). Použití 3D scanneru nejjednodušší cesta k přenosu reálného předmětu do počítače. Měření probíhá ve třech osách s přesností dle normy DE VDI/VDE 2634 s přesností min 0,8- 0,1 mm. Objekt je snímán pomocí duálního kamerového systému na polohovatelném stativu a otočného stolu s nosností max. 100 kg. Proces přenosu reálné součástky do 3D dat nese odborný název Reverse Engineering a má spoustu využití. 

 

Vybavení laboratoře pro mechanické zkoušky laku finálních výrobků

Měření tloušťky laku

Laboratoř disponuje nedestruktivním tloušťkoměrem suchých vrstev nátěrů. Tento tloušťkoměr měří rychle a přesně a má rozsah měření 1-1500 μm.

Protokol o zkoušce obsahuje naměřené hodnoty

 

 

 

 

 

 

Provádění mřížkové zkoušky dle ISO DIN 2409

Pod pojmem mřížková zkouška se rozumí hodnocení přilnavosti povlaků u vícevrstvého nátěrového systému. Zkouška se provádí tak, že se po testovaném vzorku udělá šest řezů v každém směru. Tato zkouška je destruktivní a orientační. Vyhodnocení zkoušky tedy nebývá číselné, ale většinou se výsledek hodnotí jako vyhovuje/nevyhovuje. V určitých případech lze hodnotit výsledek dle šestistupňové stupnice.

Protokol o zkoušce obsahuje informace, zda je výsledek vyhovující či ne, popřípadě hodnocení dle stupnice.

 

 

 

 

Odtrhová zkouška dle BS EN 24 624, ISO 4624

Tato zkouška hodnotí odtrhovou pevnost, což je síla, která je potřebná pro překonání sil vazby mezi vrstvami povlaku (přilnavost), mezi povlakem a podkladem (adheze) nebo v povlaku (koheze).
Odtrhová zkouška spočívá v tom, že se pomocí vhodného lepidla nalepí na testovaný vzorek zkušebního tělíska a lepidlo se nechá zaschnout. Poté je tělísko oříznuto speciálním řezákem a na tělísko se nasadí hlava testovacího přístroje. Na tělísko je vyvíjena tahová síla, až dojde k odtržení tělíska z povrchu testovaného vzorku. Výsledek zkoušky obsahuje číselnou hodnotu síly, která byla potřebná k odtržení tělíska a druh lomu (adhezní/kohezní).

 

 

 

 

 

Katodické odpojení

Další vybavení je Potenciostat PM-100 pro stanovení katodického odpojení RAL-GZ 662. Katodické odpojení je ztráta přilnavosti mezi povlakem a kovovým substrátem v důsledku katodické redukční reakce (korozní reakce), která probíhá na rozhraní povlaků. Proud, který prochází kovem může uvolňovat atomy vodíku, což způsobuje odpojení povlaku. Tento proud prochází pouze porušeným lakem a velikost toku proudu závisí na velikosti poškození. Pokud není lak poškozen, nedochází ani ke katodickému odpojení.
 

Zkouška trvá obvykle 1 měsíc a je vhodné ji provádět na vzorku, jenž má tloušťku laku alespoň 200 μm.

 

 

 

Test porozity

Porozimetr slouží k detekci trhlin, bublin, dírek a jiných kazů v nátěru. Pokud přístroj detekuje nějakou vadu v nátěru (trhlinu apod.) vznikne jiskření. Jiskrová zkouška tedy vyhodnotí, zda je nátěr celistvý, či obsahuje nějaké vady. Tyto informace budou obsaženy i v protokolu.

 

 

 

 

 

 

Zkouška adheze, křehkosti a pružnosti laku

Vybavení pro testy dle ASTM 2794, které slouží pro kontrolu adheze, křehkosti a pružnosti vrstvy laku. Zkouška je provedena pomocí ocelové kuličky, jejíž energie při dopadu na povrch zkoušeného tělesa je 5 Nm. Po dopadu se zkoumá poškození laku.

KAM DÁL?

Co děláme

Podívejte se co všecho HECKL umí a dělá. V oborech zabývajícími se topením, vodou a plynem jsme jedničky. Naše koupelnová studia a vlastní značka sanity Lansanit vám vždy nabízí služby a výrobky nejvyšší kvality.